ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418699 วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1 – 48

วิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์

Research in computer science at the doctoral degree level and compile into a thesis.