ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418697 สัมมนา

สัมมนา

(Seminar)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1

การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก

Presentation and discussion on interesting topics in computer science at the doctoral degree level.