ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418692 เรื่องทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เรื่องทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Current Topics in Computer Science)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

เรื่องทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปรัชญาดุษฏีบัญฑิต หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

Current topics in computer science at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.