ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Advanced Research Methods in Computer Science)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1(1-0-2)

งานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดทำโครงร่างการวิจัย การรวบรวมและการค้นคืนข้อมูล เครื่องมือในการทดลองเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Advanced research in computer science, research characteristics of computer science; research proposal preparation, data gathering and information retrieval, experiment tools in computer science, data analysis, technical report writing for international publication.