ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418661 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์

(Evolutionary Algorithms)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

กลยุทธ์เชิงวิวัฒน์ การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบจำแนกการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์กับเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบอื่น การนำขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบอื่น

Evolutionary strategies, evolutionary programming, genetic algorithms, classifier systems, genetic programming, comparing evolutionary algorithms with other optimization techniques, applying evolutionary algorithms to other machine learning techniques.