ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418333 ทฤษฎีออโตมาตา

ทฤษฎีออโตมาตา

(Automata Theory)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     2(2-0-4)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418132

แนวคิดเรื่องภาวะจำกัด เครื่องรับรู้ข้อความปรกติ สมบัติปิด เครื่องจักรชนิดลำดับ และเครื่องสื่อนำ ภาวะจำกัด การหาภาวะต่ำสุด ไวยากรณ์ของภาษารูปนัย เครื่องจักรทัวริง

Finite state concept. Acceptors. Regular expressions. Closure properties. Sequential machine and finite state transducers.State minimization. Formal language grammars.Turing machines.