ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418326 ฐานข้อมูลสื่อประสม

ฐานข้อมูลสื่อประสม

(Multimedia Database)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221

ข้อมูลสื่อประสม ข้อมูลต่อเนื่อง การบีบอัดข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลสื่อประสม การกำหนดดัชนีและการค้นคืนหน่วยเก็บสื่อประสม ภาษาสอบถามสำหรับสื่อประสม ระบบปฏิบัติการสำหรับสื่อประสม เทคนิคการส่งมอบและสื่อสาร ความมั่นคงของข้อมูล การประยุกต์

Multimedia data. Data streaming. Data compression. Structure of multimedia database. Multimedia storage indexing and retrieval. Query language for multimedia. Multimedia operating system. Delivery and communication technique. Data security. Applications.