ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Selected Topic in Computer Science)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in computer science at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.