ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ

ระบบค้นคืนสารสนเทศ

(Information Retrieval System)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418232

ระบบค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์คาศัพท์และสตอปลิสต์ ขั้นตอนวิธีสเตมมิง การจัดทาอรรถาภิธาน กลยุทธ์การค้นหา การดาเนินการแบบบูล การหาเลขที่อยู่แบบแฮช ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู่ โครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มผกผัน แฟ้มลายเซ็น ต้นไม้แพต การประเมินผล การจัดลาดับ

Introduction to information retrieval system, automatic text analysis, lexical analysis and stoplists, stemming algorithms, thesaurus construction, searching strategies, boolean operation, hashing, clustering algorithms, file structures, inverted file, signature file, PAT tree, evaluation, ranking.