ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม

เทคนิคตัวแปลโปรแกรม

(Compiler Techniques)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418216

ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณ์และแนวคิดของภาษาและไวยากรณ์ การวิเคราะห์ศัพท์ ต้นไม้แจงส่วนและการแปลง ความกากวม เทคนิคการแจงส่วน ตารางสัญลักษณ์ การแทนระหว่างกลาง การวิเคราะห์ความหมายและการก่อกาเนิดรหัส

Compilers and translators, phases of a compiler, notation and concepts for languages and grammars, lexical analysis, parse trees and derivations, ambiguity, parsing techniques, symbol table, intermediate representation, semantic analysis and code generation.