ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418323 การออกแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Commerce Design and Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116

หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต การออกแบบกระบวนการ การออกแบบการต่อประสานกับผู้ใช้ ระบบความปลอดภัย ระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บเพจ การโปรแกรมเว็บ ซอฟต์แวร์เอเจนต์ การทาให้เกิดผลและการประเมินผลของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Principles and infrastructure of electronic commerce, internet and extranet, process design, user interface design, security system, electronic payment system, creating web page, web programming, software agents, implementation and evaluation of electronic commerce.