ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์

ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์

(Digital Computer Logic)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องต้น การแทนข้อมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลงรหัส การแทนตัวเลขและการคานวณ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Basic logic design, representation of both data and information by digital signals, coding, number representation and arithmetic, computer architecture.