ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(Introduction to Computer)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

การคานวณ ความสามารถและสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แนวคิดของภาษาโปรแกรม การพัฒนาและการประยุกต์ซอฟต์แวร์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

Computing, ability and performance of computer, reasoning and solving problems using logic, basic algorithms and data structures, programming language concepts, software developments and applications, professional information technology laws and ethics, Internet and World Wide Web.