ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564(รายชื่อเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิต และใบรับรองผลการศึกษาแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และลงนามผู้รับเงิน
ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร ดังนี้
– คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.49
– คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 2.99
– คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49
– คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา 3A
ใบสำคัญรับเงินทุนส่งเสริมศักยภาพการเรียนนิสิต
3. นิสิตสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีของนิสิต เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ของธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี และธนาคารทหารไทย โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรนิสิต โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. นิสิตนำส่งเอกสาร ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ด้วยตนเอง

**โดยกำหนดยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 5 สิงหาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม :
0-2562-5444 ต่อ 647208

Attachments