ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิตใหม่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ

เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet  https://meet.google.com/zig-hykm-rqr