ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ขอรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562นักวิชาการศึกษา