ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

กำหนดการสอบข้อเสนอโครงการฯ /สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบ ภาคต้น – ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และ ภาคฤดูร้อน 2563