ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

แบบประเมินตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ปีการศึกษา 2566

01418101 Computer Applications

01418104 IT Updates

01418112 Fundamental Programming Concepts

01418105 Digital Creative Arts

01418114 Introduction to Computer Science

01418211 Software Construction

01418215 Java Programming

01418235 Unix Operating System and Shell Programming

01418311 Challenging Computational Programming

01418321 System Analysis and Design

01418322 Principles of Information System

01418331 Operating Systems

01418334  Algorithms for Big Data

01418341 Intellectual Properties and Professional Ethics

01418342 Enterprise Resource Planning System Design and Development

01418351 Computer Communications and Cloud Computing Principles

01418354 Cloud Computing Concepts and Services

01418363 Natural Language Processing

01418382 Visual Effects

01418383 Extended Reality

01418441 Business Data Dimension and Report Management

01418442 Web Technology and Web Services

01418461 Information Retrieval systems

01418462 Artificial Intelligence

01418471 Introduction to Software Engineering

01418475 Software Testing and Verification

01418490 Cooperative Education

01418496 Selected Topic in Computer Science

01418497 Seminar

01418499 Computer Science Project

01418101 Computer Applications

01418102 Information Technology for Entrepreneurs

01418106 Digital Technology Skills

01418112 Fundmental Programming Concepts

01418132 Fundamental of Computing

01418221 Fundamental of Database Systems

01418222 Enterprise Information Sysytem

01418223 Data science and Application Programs

01418321 System Analysis and Design

01418323 Introduction to Data Science

01418331 Operating Systems

01418332 Information System Security

01418333 Autmata Theory

01418334 Compiler Techniques

01418344 Mobile Application Design and Development

01418351 Computer Communications and Cloud Computing

01418362 Introduction to Machine Learning 

01418364 Practical Deep Learning

01418381 Principles of Computer Animation

01418382 Visual Effects

01418385 Digital Image Processing

01418390 Coopertive Education Preparation

01418421 User Experience and User Interface Design

01418441 Business Data Dimension and Report Management

01418442 Web Technology and Web Services

01418462 Artificial Intelligence

01418472 Project Management and Control

01418473 Computer Control and Audit

01418475 Software Testing and Verification

01418490 Cooperative Education

01418496 Selected Topics in Computer Science

01418499 Computer Science Project

01418101 Computer Applications

01418104 IT Updates

01418112 Fundamental Programming Concepts

01418105 Digital Creative Arts

01418114 Introduction to Computer Science

01418211 Software Construction

01418215 Java Programming

01418235 Unix Operating System and Shell Programming

01418311 Challenging Computational Programming

01418321 System Analysis and Design

01418322 Principles of Information System

01418331 Operating Systems

01418334  Algorithms for Big Data

01418341 Intellectual Properties and Professional Ethics

01418342 Enterprise Resource Planning System Design and Development

01418351 Computer Communications and Cloud Computing Principles

01418354 Cloud Computing Concepts and Services

01418363 Natural Language Processing

01418382 Visual Effects

01418383 Extended Reality

01418441 Business Data Dimension and Report Management

01418442 Web Technology and Web Services

01418461 Information Retrieval systems

01418462 Artificial Intelligence

01418471 Introduction to Software Engineering

01418475 Software Testing and Verification

01418490 Cooperative Education

01418496 Selected Topic in Computer Science

01418497 Seminar

01418499 Computer Science Project

01418101 Computer Applications

01418102 Information Technology for Entrepreneurs

01418106 Digital Technology Skills

01418112 Fundmental Programming Concepts

01418132 Fundamental of Computing

01418221 Fundamental of Database Systems

01418222 Enterprise Information Sysytem

01418223 Data science and Application Programs

01418321 System Analysis and Design

01418323 Introduction to Data Science

01418331 Operating Systems

01418332 Information System Security

01418333 Autmata Theory

01418334 Compiler Techniques

01418344 Mobile Application Design and Development

01418351 Computer Communications and Cloud Computing

01418362 Introduction to Machine Learning 

01418364 Practical Deep Learning

01418381 Principles of Computer Animation

01418382 Visual Effects

01418385 Digital Image Processing

01418390 Coopertive Education Preparation

01418421 User Experience and User Interface Design

01418441 Business Data Dimension and Report Management

01418442 Web Technology and Web Services

01418462 Artificial Intelligence

01418472 Project Management and Control

01418473 Computer Control and Audit

01418475 Software Testing and Verification

01418490 Cooperative Education

01418496 Selected Topics in Computer Science

01418499 Computer Science Project