ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

แบบประเมินตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563

01418102-60 Information Technology for Entrepreneurs

01418104-60 IT Updates

01418105-60 Digital Creatives Arts

01418111-60 Computer Applications

01418112-60 Fundamental Programming Concepts

01418113-60 Computer Programming

01418114-60 Introduction to Computer Science

01418132-60 Fundamentals of Computing

01418211-60 Software Construction

01418217-60 Software Construction

01418219-60 Practicum in Software Development

01418221-60 Fundamentals of Database Systems

01418232-60 Algorithm Design and Analysis

01418233-60 Assembly Language and Computer Architecture

01418234-60 Programming Internet of Things

01418241-60 Financial and Banking Information Technology

01418323-60 Introduction to Data Science

01418332-60 Information System Security

01418333-60 Automata Theory

01418334-60 Compiler Techniques

01418344-60 Mobile Application Design and Development

01418345-60 Parallel Computing with CUDA

01418351-60 Computer Communications and Cloud Computing Principles

01418381-60 Principles of Computer Animation

01418384-60 Image Analysis and Computer Vision

01418390-60 Cooperative Education Preparation

01418399-60 Computer Science Project Preparation

01418441-60 Business Data Dimension and Report Management

01418442-60 Business Data Dimension and Report Management

01418451-60 Network Design and Administration

01418462-60 Artificial Intelligence

01418471-60 Introduction to Software Engineering

01418472-60 Project Management and Control

01418473-60 Computer Control and Audit

01418475-60 Software Testing and Verification

01418490-60 Cooperative Education

01418496-60 Selected Topics in Computer Science

01418499-60 Computer Science Project

01418534-60 Computer System

01418566-60 Statistical Data Science

01418571-60 Applied Software Engineering

01418582-60 Computer Vision

01418591-60 Research Methods in Computer Science

01418595-60 Independent Study

01418599-60 Thesis

01418691-60 Advanced Research Methods in Computer Science

01418697-60 Seminar

01418699-60 Thesis

91418112-60 Introduction to Computer

91418232-60 Algorithm Design and Analysis

91418331-60 Assembly Language and Computer Architecture

91418333-60 Formal Language and Automata Theory

91418351-60 Computer Communications and Protocols

91418381-60 Principles of Computer Animation

91418451-60 Network Design and Administration

91418462-60 Theory of Artificial Intelligence

91418472-60 Project Management and Control

91418473-60 Computer Control and Audit

91418499-60 Computer Science Project