ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

บบประเมินตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้