ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

สรุป คำถาม- คำตอบ เกี่ยวกับโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มก.

1. ภาคพิเศษเรียนเวลาใด ต้องเรียนตอนเย็นและเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่

คำตอบ : เวลาเรียนไม่ต่างจากภาคปกติมากนัก ด้วยในการจัดตารางเรียน จะจัดให้ภาคปกติก่อน เมื่อเสร็จจึงจัดให้กับภาคพิเศษทำให้เวลาเรียนของภาคพิเศษ มีทั้งเช้ามาก (8:00) กลางวัน เย็น และ เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งภาคปกติก็มีตารางเรียนแบบนี้เช่นกัน

 

2. ค่าเทอม เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกหรือไม่ และ ประมาณเท่าไหร่?

คำตอบ : ภาคพิเศษ เป็นการเรียนที่ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายในการเรียนของนิสิต โดยรัฐ ฯ มิได้ให้การสนับสนุน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1) เทอมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 45,700 บาทโดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ) และไม่รวมภาคฤดูร้อน
2) เทอมที่มีการลงทะเบียนสหกิจศึกษา (ปี 4/1 หรือ 4/2) เป็นค่าเทอมเหมาจ่ายสหกิจศึกษา ประมาณ 26,100 บาท (ดูประกาศของมหาวิทยาลัย)
3) ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียน อาทิ Computer, Notebook Computer, Tablet, ตำราเรียน, คู่มือ, ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต, ค่าทำกิจกรรม-รายงาน

3.เรียนแล้วคุ้มไหม

คำตอบ : หากนิสิตมีความตั้งใจ อุตสาหะ หมั่นฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทำงานหนัก พัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของทางภาควิชา อย่างสม่ำเสมอ และสามารถจบได้ด้วยผลการเรียนที่ดี สามารถหางานที่มีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 23,000 – 50,000 บาท
(ไม่นับเงินเดือนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ) มีโอกาสได้งานสูง ตลาดงานยังมีความต้องการในระดับสูงมากแต่ก็ต้องการคนที่มีความตั้งใจและมีฝีมือดีจริงๆ

4. การเรียน 2 มาตรฐานไหม

คำตอบ : ในวิชาหลักๆของภาควิชาที่นิสิตต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 30 รายวิชา นั้น จะตัดเกรดนิสิตภาคปกติกับภาคพิเศษด้วยกัน และในวิชานอกภาคฯ จำนวนหนึ่งก็จะตัดเกรดด้วยกัน

5. กิจกรรมต่าางๆของภาคพิเศษ มีอะไรบ้าง

คำตอบ : โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ ได้จัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนนิสิตภาคพิเศษ ในหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ใน 2 ภาคการศึกษา หากนิสิตเรียนไม่ช้าไปกว่าแผนการเรียนที่กำหนดไว้

2) ทุนผลการเรียนดีเด่น ได้ A 3 รายวิชา และ 5 รายวิชา

3) การหาที่ฝึกสหกิจศึกษาให้

4) โครงการความร่วมมือกับ SCB, SaleForce, CP All, CPF, ….. เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน

5) ทุนสนับสนุนการไปฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ (ประมาณ 5-10 ทุน)

6) สามารถสมัครเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ (ไต้หวัน) 1 ปี

7) หากสนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ (ต้องมีประวัติการเรียนที่ใช้ได้ ระดับภาษาอังกฤษระดับกลางขึ้นไป และ มีทัศนคติที่ดี ฝีมือการเขียนโปรแกมดี) จะมีบริการหาทุนการศึกษาให้

8) ทุนการนำเสนอ senior project

9) ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

10) ทุนผู้ช่วยสอน ทุนผู้ช่วยวิจัย

11) ทุน Summer Camp ต่างประเทศ 2 สัปดาห์ ฟรี (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกันสุขภาพ และ หนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ : กิจกรรมและทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นกับงบประมาณ และ จำนวนนิสิตในแต่ละปี