7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563(รอบที่ 2) ทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ