7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562  รายละเอียด..Click

ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้ทุนมาติดต่อและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่โครงการฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

  1. ใบรับรองนิสิต
  2. ใบรับรองผลการศึกษา

** สามารถขอเอกสารดังกล่าว พร้อมนำรูปถ่ายชุดนิสิต 1 นิ้ว 2 รูป ติดต่อได้ที่ สำนักบริหารการศึกษา