7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา

***************************************************
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการ ดังนี้

1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิต และใบรับรองผลการศึกษาแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา click!

2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และลงนามผู้รับเงิน
ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร ดังนี้

– คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.49

– คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 2.99

– คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49

– คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา 3A

ใบสำคัญรับเงินทุนส่งเสริมศักยภาพการเรียนนิสิต

3. นิสิตสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีของนิสิต เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ของธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี และธนาคารทหารไทย โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรนิสิต โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. นิสิตนำส่งเอกสาร ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ด้วยตนเอง

**โดยกำหนดยื่นเอกสารไม่เกิน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม :

0-2562-5444 ต่อ 647208

Attachments