7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565(รอบที่ 2)