7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

กองกิจการนิสิต มก. แจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 2-3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ทุน

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 2-3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยคุณสมบัติของนิสิตผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 นิสิตผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนให้แจ้งความจำนงเบื้องต้นที่สำนักงานภาควิชาภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการสมัครต่อไป