ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ธรรมกร แซ่ตั้ง

 

ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

Thammakorn Saethang

D1426


 
ห้องทำงาน: SC45-880
E-mail: thammakorn.s AT ku.th

การศึกษา

  • Ph.D. (Bioinformatics) Kanazawa University, Japan, 2556

  • วท.ม. (Bioinformatics) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550