ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

นพดล จันทร์เอี่ยม

 

ดร.นพดล จันทร์เอี่ยม

Nopadon Juneam

D1425


 
ห้องทำงาน: SC45-772
E-mail: nopadon.j AT ku.ac.th
Homepage: https://sites.google.com/site/njuneam/

การศึกษา

  • ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

  • วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2552