ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

[:th]

 

ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

Thepparit Banditwattanawong

D1424


 
ห้องทำงาน: SC45-776
E-mail: fscitrb AT ku.ac.thHomepage: 9

การศึกษา

  • Ph.D. (Informatics) The Graduate University for advanced Studies, Japan, 2550

  • M.Eng. (Computer Science) Asian Institute of Technology, 2543

  • ว.ศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540

[:]