ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

วรเศรษฐ สุวรรณิก

รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก

Worasait Suwannik

D1417


ห้องทำงาน: SC45-781
E-mail: worasait.suwannik AT gmail.comHomepage: 9

การศึกษา

  • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

  • M.S. (Computer Science) Vanderbilt University, U.S.A., 2540

  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537