ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

พบสิทธิ์ กมลเวชช

ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช

Pobsit Kamolvej

D1414


ห้องทำงาน: SC45-878
E-mail: fscipok AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • M.S. (Computer and Engineering Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2539

  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535