ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

สุนทรี คุ้มไพโรจน์

อ.สุนทรี คุ้มไพโรจน์

Soontharee Koompairojn

D1412


ห้องทำงาน: SC45-779
E-mail: fscisok AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • M.S. (Computer Science) University of Missouri at Rolla, U.S.A., 2538

  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535