ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

กัลยาณี บรรจงจิตร

ผศ.กัลยาณี บรรจงจิตร

Kanlayanee Banjongjit

D1408


ห้องทำงาน: SC45-780
E-mail: fscikyb AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526

  • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524