ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

อุมาพร ศิรธรานนท์

ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์

Umaporn Sirathranont

D1407


ห้องทำงาน: SC45-778
E-mail: fscipam AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • M.S. (Mathematics and Computer Science) University of Illinois at Chicago, U.S.A., 2528

  • B.S. (Mathematics and Computer Science) University of Illinois at Chicago, U.S.A., 2526