ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

สมโชค เรืองอิทธินันท์

อ.สมโชค เรืองอิทธินันท์

Somchoke Rueng-ittinun

D1404


ห้องทำงาน: SC45-774
E-mail: fsciscr AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

  • สต.บ. (การประมวลผลด้วยเครื่องจักร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531