ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

เสฎฐวิทย์ เกิดผล

ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล

Sethavidh Gertphol

D1419


ห้องทำงาน: SC45-871
E-mail: sethavidh.G AT ku.ac.th

การศึกษา

  • Ph.D. (ComputerEngineering) University of Southern California, U.S.A., 2549

  • M.S. (Electrical Engineering) University of Southern California, U.S.A., 2542

  • วศ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539