ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ชาคริต วัชโรภาส

ชาคริต วัชโรภาส

D1418


ห้องทำงาน: SC45-874
อีเมล: chakrit.w AT ku.ac.th
เว็บไซต์: https://sites.google.com/ku.th/ckw

การศึกษา

 • Ph.D. (Computer Science) Clemson University, U.S.A., 2547

 • M.S. (Computer Science) University of Southern California, U.S.A., 2540

 • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535

งานวิจัย

ลิงก์ไป งานวิจัย

ภาระงานบริหาร

 • เม.ย. 2559 – ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา
 • เม.ย. 2555 – ม.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชา
 • ธ.ค. 2551 – ม.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชา
 • ลาทำวิจัย มี.ค. 2557 – มี.ค. 2559: Postdoc Fellowship ที่ Savage Graphics Lab, Clemson University

ภาระงานสอน

2561 ภาคปลาย

 • 01418113/01418116 Computer Programming (Co-teaching with Usa Sammapun and Ruj Akavipat)

 • 01418381 Principles of Computer Animation

 • 01418497 Seminar (Class coordinator)

 • 01418399 Computer Science Project Preparation (Project advisor)

 • 01418499 Computer Science Project (Project advisor)

2561 ภาคต้น

 • 01418382 Computer Graphics Working Environment

 • 01418581 Interactive Computer Graphics

 • 01418399 Computer Science Project Preparation (Project advisor)

ผลงานตีพิมพ์

2019

2018
2015
2011
 • Khungurn, P., Saranurak, K., and Watcharopas, C., Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from Many Point Lights. Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University Vol. 38 No. 2 (Special Issue 2011).
 • ชยพร ศุภวิไล, ณัฐพงศ์ สุระเสถียร, สุขุมาล กิติสิน, และ ชาคริต วัชโรภาส, 9 ช่องมหัศจรรย์, The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), 5 – 6 พฤษภาคม 2011.
2007
 • Koonsanit, K., Chanwimaluang, T., Watcharopas, C., Automatic segmentation of dental CT using entropic threshold. BONE 2007 Proceedings, November 12-13, 2007.
 • Suphan, T., Watcharopas, C., Multidimensional Binary Clustering Tree for Surface Simplification of Point-Sampled Surface. In Proceeding of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference 4. Ed. Mae Fah Luang University, Chiang Rai. 1202-1204.
 • สุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์ และ ชาคริต วัชโรภาส, การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มข้อมูลสีโดยวิธีการแพร่กระจายไม่เป็นเชิงเส้น, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2007.