ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ผกาเกษ วัตุยา

ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา

Pakaket Wattuya

D1415


ห้องทำงาน: SC45-879
E-mail: fscipkw AT ku.ac.th

การศึกษา

  • Dr.rer.nat (Computer Science) Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster, Germany, 2553

  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543