ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

Chavalit Srisathapornphat

D1411


ห้องทำงาน: SC45-876
E-mail: fscicls AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • Ph.D. (Computer Science) University of Delaware, U.S.A., 2547

  • M.S. (Computer Science) University of Delaware, U.S.A., 2542

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

  • ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533