ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ปรีชา งามเสาวรส

อ.ปรีชา งามเสาวรส

Preecha Ngamsaowaros

D1403


ห้องทำงาน: SC45-773
E-mail: fscipcn AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2523