ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

คณาจารย์

ห้องทำงาน: SC45-773
E-mail: fscipcn AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-774 E-mail: fsciscr AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-778 E-mail: fscipam AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-780 E-mail: fscikyb AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-873 E-mail: fsciskp AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-775 E-mail: fscinws AT ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-876 E-mail: fscicls AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-779 E-mail: fscisok AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-878 E-mail: fscipok AT nontri.ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-879 E-mail: fscipkw AT ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-877 E-mail: fscismi AT ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-781 E-mail: worasait.suwannik AT gmail.com Homepage: pirun.ku.ac.th/~fsciwss
ห้องทำงาน: SC45-874 E-mail: chakrit.w AT ku.ac.th Homepage: https://sites.google.com/ku.th/ckw
ห้องทำงาน: SC45-871 E-mail: sethavidh.G AT ku.ac.th
ห้องทำงาน: SC45-872 E-mail: fsciusa AT ku.ac.th Homepage: http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/
ห้องทำงาน: SC45-772 E-mail: nopadon.j AT ku.ac.th Homepage: https://sites.google.com/site/njuneam/
ห้องทำงาน: SC45-880 E-mail: thammakorn.s AT ku.th
ห้องทำงาน: SC45-722 E-mail: sornchai.la AT ku.th
ห้องทำงาน: SC45-722 E-mail: suttipong.me AT ku.th