ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

เจ้าหน้าที่

น.ส.พุทธชาติ กลีบพุฒ ตำแหน่ง: เลขานุการฯ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647208 E-mail: fscipck ATku.ac.th
น.ส.วิภา วรศาสตร์ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 648207 E-mail: fscivpv ATku.ac.th
น.ส.บุญชู ลาเวียง ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647211 E-mail:
น.ส.ลลิตา หอมตะโก ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647209 E-mail: fscilth ATku.ac.th
นางมานะ จันทรท่าจีน ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647210 E-mail: fscimac ATku.ac.th
น.ส.รัชนู บุษบาบาล ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647204 E-mail: fscirnb ATku.ac.th
นายเขตต์ บุญธรรม ตำแหน่ง: ช่างคอมพิวเตอร์
ติดต่อ: ห้องธุรการภาควิชาชั้น 7 อาคาร SC45
นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647285 E-mail: fsciwnc ATku.ac.th
น.ส.ตติยาภรณ์ ศรีใส ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 647209 E-mail: fscitosr ATku.ac.th