ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

เจ้าหน้าที่

 

 

นายศรชัย ลักษณะปีติ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์


 
ติดต่อ:
E-mail:
 

นายสุทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์


 
ติดต่อ:
E-mail:
 

น.ส.พุทธชาติ กลีบพุฒ
ตำแหน่ง: เลขานุการฯ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3727
E-mail: fscipck ATku.ac.th
 

น.ส.วิภา วรศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3726
E-mail: fscivpv ATku.ac.th
 

น.ส.บุญชู ลาเวียง
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 5066
E-mail:
 

น.ส.ลลิตา หอมตะโก
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3728
E-mail: fscilth ATku.ac.th
 

นางมานะ จันทรท่าจีน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3737
E-mail: fscimac ATku.ac.th
 

น.ส.รัชนู บุษบาบาล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3724
E-mail: fscirnb ATku.ac.th
 

น.ส.สุชาดา พาที
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


 
ติดต่อ:
E-mail:
 

นายเขตต์ บุญธรรม
ตำแหน่ง: ช่างคอมพิวเตอร์


 
ติดต่อ:
E-mail:
 

นางสำรวล ตรีเพชร์
ตำแหน่ง: นักการภารโรง


 
ติดต่อ: +66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 4345
E-mail: