7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

โครงการ SlumJUMP @พันธมิตระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ ภาควิขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

@พันธมิตระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ ภาควิขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมโครงการ SlumJUMP ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายตาม UN SDG ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ในประเทศอินเดีย ด้วยการให้ความรู้ด้านเทคโลโลยร และ อื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ยกระดับคุณภาพชีวิต โดย Innovation Center of Christ University, Bangalore (Bengaruru) เป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดย Professor Guydeuk Yeon เป็นผู้อำนวยการโครงการ มีสมาชิกจากหลากหลายประเทศ
ทางคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณบดี รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา ได้สนับสนุนโครงการนี้ โดยจะหาแนวทางในการปรับมาใช้ในการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 วิทยาเขตเป็นกลไกในการดำเนินการต่อไป