7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

การแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021

สื่อประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ค่ะ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ HUAWEI จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 เพื่ิอโปรดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจและมีทักษะความสามารถด้าน Cybersecurity ได้แสดงความสามารถ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จะนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศและการแข่งขันในระดับนานานชาติต่อไป

เปิดรับสมัครผู้สนใจ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564

การจัดการแข่งขัน 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

เงินรางวัล 500, 000 บาท พร้อมเกียรติบัตรแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021