7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

แนะแนวการศึกษา (ภาคพิเศษ)

วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
หลังจากเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงเช้า) เรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิตภาคพิเศษทุกคนเข้าร่วมฟังการแนะแนวทางการศึกษาสำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ช่วงบ่าย) ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบออนไลน์ผ่าน Ku-edu.Webex
https://ku-edu.webex.com/meet/spcs.sci

        

Link แบบประเมินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ภาคพิเศษ