7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)