7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา TCAS 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563