7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ประกาศทุนการศึกษา TCAS 1 ช้างเผือก ปีการศึกษา 2563

ในปีการศึกษา 2563 นี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 1 ช้างเผือก  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศทุน TCAS 1 ช้างเผือก 2563