7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี ชั้น ๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๕๖๒-๕๕๕๕ ต่อ ๖๔๗๒๐๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:\\www.cs.sci.ku.ac.thwork

Attachments