7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

เปิดรับสมัครนิสิตโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (NON-DEGEE) ตั้งแต่วันที่ 16 กย. – 18 ตค.62 สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.ku.ac.th/gspp_program_f2_62/