7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2

สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือ พบปะ แลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคการศึกษา นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้และความสนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งโอกาสทางอาชีพในสถาบันการเงิน องค์กรกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ในการประชาสัมพันธ์และจัดส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่ Facebook: Fincybersec Thailand หรือสอบถามที่ผู้ประสานงานฯ ชญานิน ทางอีเมล์นี้ หรือโทรศัพท์ 02-558-7500 ต่อ 819