7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

การเรียนการสอนภาคต้น 2563

        เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 18 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และ การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการดำเนินการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ แนวปฏิบัติของนิสิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคต้น 2563 ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้


การจัดการเรียนการสอนบรรยายและปฏิบัติการ
: มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

1- ONLINE: เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด (Google Classroom , Zoom ,Microsoft Team,  Google Meet) โดยอาจจะเป็นการสอนสดหรือให้ดูวิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้า
2- MIXED: ผสมกันระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนในห้องเรียนแบบพบกัน
3- CLASSROOM: เรียนในห้องเรียนแบบพบกัน โดยมีการเว้นระยะห่างและตรวจคัดกรอง

การจัดการสอบและวัดผล มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

1- ONLINE: เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด อาจจะเป็นข้อสอบหรือ assignment การสอบออนไลน์
2-
CLASSROOM : ทำการสอบแบบเว้นระยะห่างในห้องสอบที่ภาควิชากำหนดให้
3- OTHERS: ทำการสอบตามรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดโดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบประกาศ ฉบับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์